سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صلواتیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
قباد تاکامی – استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
امین کیوان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حبیب وهابزاده رودسری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال ۱۳۸۲ در کارگاه تکثیر و پرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت محیط کشت ها در حجم ۲۵۰ میلی لیتر در ارلن های ۵۰۰ میلی لیتریبا پنج محیط کشت مایع مختلف F/2 (شاهد)، TMRL , Sato , Miguels , Conway تهیه گردیند و با تراکم جلبکی ۱۰۶۵ سلول به ازاء هر میلی لیتر تلقیح شدند و پس از طی یک نیکون انجام و میزان جذب نور در طول موج ۷۵۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد. بر اساس نتایج حاصله محیط کشت Conway و TMRL به ترتیب با ۵/۹۳۳۲ و ۸۸/۴۸ درصد افزایش سلولی به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم را در پایان روز ششم به خود اختصاص دادند و میزان جذب نور (در طول موج ۷۵۰ نانومتر) در محیط کشت Conwayو TMRL به ترتیب ۰۶۸/۱ و ۸۱۲/۰ بود. همچنین بغیر از دو محیط کشت Sato و TMRL سایر محیطهای کشت ها از نظر میانگین درصد افزایش تراکم سلولی به ازاء هر میلی لیتر اختلاف معنی دار آماری داشتند (p<0/05 , S.L=0.01). با اجرای این پروژه مشخص گردید که محیط کشت Conwayاز توانایی بالایی در تامین نیازهای غذایی و تراکم سلولی مطلوب به منظور پرورش انبوه جلبک مذکور در محیط آزمایشگاهی برخوردار است.