سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
علی پردل – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، – گروه معماری، بوشهر، ایران
سها پورمحمد – پژوهشگر دوره دکتری معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
سحر جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
زهرا دشتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده:
سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک خود در منطقه و جهان همواره در معرض انواع تهدیدها وخطرات طبیعی و انسان ساز قرار دارد. خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله و خطرات انسان ساز مانند تهدید به حمله نظامی. بههمین علت، حفظ و مراقبت از ساختمان های حساس و با اهمیت حیاتی در ایران مورد توجه ویژه می باشد. بهره گیری ازاقدامات پیشگیرانه پدافند غیرعامل در معماری ساختمان های با اهمیت، یکی از راهکارهایی است که در ده های گذشته دردنیا و در سالهای اخیر در ایران مورد توجه واقع شده است . ساختمان هلال احمر از ساختمان های با اهمیت از لحاظ کمکهای امدادی پس از وقوع حوادث میباشد. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی موردی ساختمان هلال احمر مرکز بوشهر دربرابر خطرات ناشی از حوادث از منظر پدافند غیر عامل است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و به صورت تحلیل نمونهموردی می باشد. در این مطالعه آسیب شناسانه، ضمن بررسی های میدانی و تهیه عکس از وضعیت موجود ساختمان هلالاحمر مرکز بوشهر، به مقایسه این بخش ها با اصول پدافند غیر عامل پرداخته شده و نتایج بررسی ها ارائه می گردد .