سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید آصف زاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاون پژوهشی دانشگاه
هادی مرشدی – مربی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین – مدیر امور آموزشی و تحصی
زهرا کلانتری – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین – مدیر پژوهشی دانشگاه

چکیده:

زمینه: مصرف کنندگان، منابع اطلاعاتی با ارزشی جهت قضاوت در مورد کیفیت خدمات مراقبتی هستند و باز برخورد نظرات بیماران می تواند در سازماندهی سیستماتیک بیمارستان موثر باشد. و لیکن متاسفانه به دلایل بسیار ارزیابی کیفیت مراقبت اززاویه رضایت بیماران مورد توجه قرار نگرفته است و اینطور به نظر می رسد در مراکز آموزشی و درمانی مسائل حقوقی و اخلاقی کمتر مد نظر قرار می گیرند و بیماران رضایت آگاهانه موردی برای اموزش و یا پژوهش قرار می گیرند.
هدف:این مطالعه به منظور تغییر در نگرش و بالا بردن میزان آگاهی مدیران، پزشکان وپرستاران مراکز آموزشی درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص رعایت منشور حقوقی و موازین اخلاقی بیماران انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی، مقطعی در سال ۱۳۸۳ انجام شد. کلیه مدیران، پزشکان، پرستاران و بیماران چهار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان نمونه پژوهش تعیین و پاسخهای آنان در مورد متغیرهای مورد مطالعه از طریق پرسشنامه اخذ گردید. داده ها با استفاده از امار توصیفی و ازمون کای اسکور تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده برای مدیران، پزشکان و پرستاران بیمارستانهای یاد شده کارگاه های مستقل جهت افزایش میزان اگاهی در خصوص موازین اخلاقی و حقوقی گذاشته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد میزان اگاهی مدیران، پزشکان و پرستاران در خصوص آشنایی به موازین اخلاقی و منشور حقوقی با کسب میانگین ۲/۴ از ۵کمتر از متوسطبوده است. همچنین پاسخگویان بیمار و یا همراه آنان دربیمارستان با کسب میانگین ۱/۲۵ از ۵ نسبت به موازین اخلاقی و منشور حقوقی بیماران آگاهی ضعیفی داشتند رعایت جنبه های حقوقی و اخلاقی توسط پرسنل بیمارستان (مدیر، پزشک و بیمارستان) با کسب میانگین ۲ از ۵ کمتر از متوسط بوده است. موارد یاز قبیل عدم اخذ رضایت آگاهانه، انجام اکثر پروسیجرها توسط دانشجویان بدون معرفی خود، فقدان آموزش کافی به بیماران از موارد مهم پژوهش می باشد.
نتیجه گیری: به شرط افزایش میزان آگاهی به بیماران، خانواده های آنان و پرسنل بیمارستان امکان رعایت منشور اخلاقی وموازین اخلاقی در بیمارستان وجود دارد . در صورت تجدید قوانین پذیرش بیماران در مراکز آموزشی و درمانی و در نظر گرفتن اصول حقوق بیماراندر سرفصلهای درسی دانشجویان گروه پزشکی می توان به آینده رعایت اصول فوق الذکر امیدوار بود.