سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی عمران
مجید طالبی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

رفتار سدهای سنگریزه ای در حین ساخت، انتهای ساخت و اولین آبگیری سد از اهمیت بسزایی برخوردار ب.ده و اطمینان از ایمنی سد در این سه مرحله ضروری است. در این مقاله برای دو مورد لول ( حین و انتهای ساخت) با استفاده از نرم افزار تخصصی Z-Soil ذوش محاسباتی قابل اطمینان و استفاده ای ارائه می شود. سد سنگریزه ای غیر همگن مسجد سلیمان به عنوان نطالعه موردی انتخاب و نتایج آنالیزهای عددی همبستهکه بروش تنش موثر انجام شده اند با نحوه رفتار این سد در حین ساخت و انتهای ساخت مقایسه می شود. در محاسبات انجام شده روند اجرایی و ساخت غیریکنواخت سد مدل شده است. تطابق نتایج آنالیزهای عددی که در قالب مقادیر تغییر شکلها، تنشهای کل و فشارهای اب حفره ای ارائه شده اند با مقادیر اندازه گیری شده حکایت از کارآیی روش ارائه شده دارد.