سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
قاسم نوروزنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادواحدقائمشهر
کیوان احمدی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزادواحداراک
پیمان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه مازندران

چکیده:
دراین مقاله عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی نامتقارن درانواع خاکها بااستفاده ازنرم افزارABAQUS وتحلیل دینمیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرارگرفت برای مدلهای موردنظر پارامترهای تغییر مکان طبقه آخرتغییر مکان پایه و جابجایی نسبی طبقات درهریک ازانواع خاکها بررسی شده است براساس بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید حداکثر تغییرمکان طبقه آخر درخاک نوع III و زمانیکهخروج ازمرکزیت جرمی سازه ۲۰درصد است رخ داده است زمانیکه خاک موردنظر نوع I بوده و خروج ازمرکزیت جرمی سازه ۱۰درصد است حداقل تغییر مکان طبقه آخردرسازه اتفاق می افتد و سازه بهترین رفتارلرزه ای را ازخود نشان میدهد همچنین بامقایسه مقادیر جابجایی های نسبی طبقات مشخص شد این مقادیر درخاکهای باقوام کمتر مقادیربالاتری را به خود اختصاص میدهند