سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن ایزدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد اصفهان ایران
سیدامیرمهرداد محمدحجازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد اصفهان ایران
مسعود طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزادنجف آباد اصفهان ایران
صابر اوستاخ – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان فولادشهر اصفهان ایران

چکیده:
طی چنددهه اخیر درجوامع علمی به تدریج بادبندهای زانویی به عنوان نسل جدید بادبندهای واگرا جای خود را درسیستم های سازه ای بازکرده است دراین سیستم اعضای زانویی باتغییرشکلهای پلاستیک خود درهنگام زلزله به عنوان اعضای فرعی درسازه عمل نموده و پس اززلزله امکان تعویض و بهره برداری مجدد ازسازه رافراهم می کنند همچنین عضو زانویی با جاری شدن خود درزلزله های شدید شکل پذیری لازم را فراهم می کند و مانع کمانش عضو قطری می شود درنتیجه سختی و شکل پذری تواما برای سازه فراهم میگردد دراین تحقیق برآن شده ایم تا با مدلسازی و بارگذاری ثقلی چندقاب ساده بتنی ۲و۳و۴ دهانه ی ۳و۹و۱۵طبقه درنرم افزارهای موجود پرداخته و سپس با استفاده ازبادبندهای زانویی قابهای مذکور را مطابق با نشریه ۳۶۰ ضوابط و مقررات بهسازی لرزه ای وFEMA-356 تحت بارهای زلزله بهسازی نماییم و سپس با محاسبه تغییر مکان هدف و زمان تناوب اصلی سازه ها و وضعیت عملکرد مفاصل پلاستیک تشکیل شده درسازه ها درزمان وقوع تغییر مکان هدف و نیز تغییر مکان نسبی بین طبقه ای سازه ها و ظرفیت باربری جانبی را محاسبه و را مورد مقایسه قراردهیم