سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رادین اسپندار – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حسین ذاکرشبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

یکی از مهمترین پارامت رها در طراحی سازه های آبی بزرگ، نفوذپذیری ساختگاه آن سازه ها می باشد . مرسومترین روش برای تعیین ضریب نفوذپذیری سنگهای درزه دار، استفاده از آزمایش لوژان می باشد . در این مقاله، نفوذپذیری ساختگاه سد رودبار لرستان مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور، ساختگاه سد به سه بخش جناح چپ، بستر ( پی مرکزی ) و جناح راست تقسیم شد و هرکدام از قسمتها نیز براساس لیتولوژی سنگهای دربرگیرنده به بخشهای مختلفی تقسیم شدند . اعداد لوژان نیز با توجه به توصیه های بین المللی و وضعیت زمین شناسی ساختگاه سد در ۵ رده دسته بندی گردید، سپس مقادیر لوژان و همچنین نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی حاصل از ۴۳ گمانه از مجموع گمانه های مراحل اول و دوم مطالعات، محاسبه و تعیین گشتند و فراوانی آنها در هرکدام از بخشهای ساختگاه محاسبه شد . در نهایت قسمتهای مختلف ساختگاه از نظر پتانسیل آبگذری و نوع رفتارهای هیدروژئومکانیکی باهم مقایسه شده اند