سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در چند دهة اخیر، یکی از اهداف مهندسی در تکنولوژی آسفالت افزایش توان باربری و بهبود مقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی است. در این رابطه یک ایدة عملی و قابل قبول، استفاده از الیاف طبیعی و مصنوعی مانند ژئوسنتیتکها م یباشد که سبب افزایش قابل توجه مقاومت کششی آسفالت می گردند. تهیة الیاف مصنوعی مناسب عل یالخصوص در کشورما دشوار بوده و اغلب سبب افزایش قابل توجه هزینه اجرای رویه آسفالتی راه می گردد.در این پژوهش، استفاده از الیاف کنف جهت مسلح نمودن روی ههای آسفالتی با توجه به مقاومت کششی نسبتًا بالا وسهولت تهیه آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت هاست. برای این منظور نمون ههای آسفالتی با درصد قیر و دانه بند یهای مختلف ساخت هشد و بر روی آنها آزمایشهای قابلیت بارپذیری مارشال، تک محوری، کشش غیرمستقیم و سه محوری انجام گرفت.ارزیابی نتایج این آزمایشات، بهبود قابل توجه خصوصیات مکانیکی آسفالت، بخصوص افزایش مقاومت کششی آسفا لت مسلح به الیاف کنف را نشان می دهد.