سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالله لعل پور – مهندس مواد
سروش شهابی محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پلی کریستال زیرکونیای پایدار شده با یوتریا دارای ساختار اگونال است. این فاز تا دمای محیط پایدار می ماند با تامین نیروی محرکه گرمایی یا تنشی این فاز می تواند به فاز مونوکلینیک تبدیل شود. همچنین کوینچ کردن نمونه می توند باعث استحاله مارتنزیتی شود. در تحقیق حاضر اثردماهای آنیل ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد برروی نمونه های تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و در زمانهای مختلف بررسی شده است. شرایط کوینچ نمونه و ایجاد شوک حرارتی ۵۰۰ درجه ای برای بررسی استحاله مارتنزیتی از دیگر اهداف این تحقیق بوده است همچنین اثر اتمسفر کوره بر انجام استحاله تحلیل شده است نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تاثیر دما و زمان برمیزان استحاله فازی است. افزایش دما در زمانهای کم پدیده ای موثر در تشکیل فاز مونوکلینیک است و با افزای زمان آنیل اثر آن تعدیل می شود. اکسیژن کوره عامل ایجاد استحاله ماتنزیتی در سطح و بوجود آمدن بیشینه سختی در نمونه ها است. کوینچ نمونه نیز موجب استحاله مارتنزیتی در سطح پوشش می شود.