سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مردعلی یوسف پور – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
محمدصالح جمشیدی – کارشناس ارشد صنایع امام علی ( ع ) ، تهران
مرتضی پوریوسف – کارشناس ارشد صنایع امام علی ( ع ) ، تهران

چکیده:

در این پژوهش روش آزمایش های مختلط انتخاب شد . نمونه های زوج گالوانیـک بـا اسـتفاده از روش خـوردگی اتمسفری گالوانیک دریک ست مشخص طراحی شد و زوج هـای گالوانیـک متفـاوت از آلیاژهـای یـاد شـده در شرایط پاشش نمک با PH=3.1–۳٫۳ بر اساس استاندارد ASTMB117 به مدت زمان ۱۱۳ ساعت قـرار داده شـد . نتایج کاهش وزن نشان داد که سرعت خوردگی فولاد زنگ نزن در تمام زوج های گالوانیک بـا آلیاژهـای فـولاد ۱/۱۱۹۱ و ۱/۰۰۳۷ وآلومینیوم AA – 5083 در مقایـسه بـا نمونـه هـای شـاهد آن، کـاهش یافـت و یـا در حـد ثابـت باقی ماند . فولاد ۱/۴۳۰۱ در تمام زوج های تشکیل یافته با آلیاژهای فـوق الـذکر بـ ه عنـوان کاتـد عمـل کـرده و در هیچکدام از زوج های در نظـر گرفتـه شـده روی سـطوح بـالایی و پـایینی در شـرایط پاشـش نمـک تـسریع شـده خوردگی موضعی نظیر خوردگی شکافی و حفره دارشـدن سـطح مـشاهده نـشد . سـرعت خـوردگی فـولاد تـسمه AA – 5083 در اثر کوپل شدن با نمونه های فولاد زنگ نزن افزایش و در زوج شدن با نمونه های آلومینیوم ۱/۱۱۹۱ کاهش یافت . بنابر این فولاد تسمه ۱/۱۱۹۱ در مقابل فولاد زنگ نزن به عنوان آند و در برابـر آلومینیـوم بـه عنـوان کاتد عمل کرده است . سرعت خوردگی فولاد ساده کربنی ۱/۰۰۳۷ در اثر کوپل شدن با نمونه های فولاد زنگنزن ۱/۴۳۰۱ افزایش و در اثر کوپل شدن بانمونه های آلومینیوم به شدت کاهش یافـت . سـرعت خـوردگی نمونـه هـای آلومینیوم در اثر زوج شدن با نمونه های فولادی ۱/۴۳۰۱ ، ۱/۰۰۳۷ و ۱/۱۱۹۱ و برنز C 92700 شدیدا افـزایش یافـت به طوری که دربعضی از کوپل ها نظیر زوج شدن با برنز سرعت خوردگی نمونه های آلومینیوم در ابعاد مختلف در مقایسه با سرعت خوردگی نمونه های شاهد آلومینیومی حدود هشت برابر شده است .