سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه وطن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمد خلیل خواجه ئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمود رضا ماهری – استاد

چکیده:
دراین تحقیق به بررسی آزمایشگاهی و عددی اثرمحصورشدگی دیواربنایی بلوک سیمانی تقویت نشده تحت اثرباربرشی درون صفحه به صورت بارافزون Pushover پرداخته شده است و برای مدلسازی دیوار ازنرم افزار اجزای محدود ABAQUS استفاده میشود برای مطالعه رفتاردیواربه کمک مدلسازی عددی باکمک نتایج ازمایشگاهی ازجمله نمودارنیرو – تغییر مکان و مدشکست مدل صحت سنجی میشود نتایج نشان دهنده هماهنگی مناسب مدل عددی و آزمایشگاه می باشد بهکمک مدل صحت سنجی شده دیوار درابعادواقعی مدل شده و اثرمحصورشدگی درراستای قائم بررسی میشود دیوارها درسه نسبت ابعادی ارتفاع به طول ۱و۲و۰/۵ مدل میشوند نتایج نشان دهنده افزایش ظرفیت برشی و سختی جانبی دیوار محصور شده و همچنین تغییر مدشکست دردیوارها می باشد