سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا علیرضا – استادیار بخش مهندسی موادء دانشگاه تربیت مدرس
حسین حسن نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی موادء دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند بوردهی پلاسمایی الکترولیتی توسط جریان پالسی و در الکترولیت حاوی بوراکس بر روی زمینه تیتانیوم خالص تجاری انجام شد و رفتارالکترو شیمیایی (خوردگی) و مقاومت در برابر سایش نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی نمونه های بوردهی شده در محلول رینگر (محلول شبیه سازی شده بدن انسان) توسط اسپکتروسکپی امپدانس الکترو شیمیایی eisوپلاریزاسیون پتانسیوداینامیک pdsانجام شد.اندازه گیری امپندانس امکان بررسی لحظه ای تغییرات سطحی نمونه های بوردهی شده رافراهم میسازد دستیابی به نقطه بهینه مقاومت در برابر خوردگی و سایش نمونه های بوردهی شده از نظر فاکتورهای مختلف موثر بر فرایند سختکاری مورد بررسی قرار گرفت.عمده ترین فاکتورهای مورد بحث فرکانس و چرخه کار جریان پالسی اعمال شده هستند.دراین مطالعه مشخص شد که مقاومت به خوردگی و سایش تیتانیم سختکاری شده پس از بوردهی پلاسمایی الکترولیتی بستگی زیادی به ولتاژ اعمالی حین فرایند و فرکانس جریان پالسی عملیات دارد.فازهای بوجود آمده در اثر اعمال این فرایند مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس نتایج بدست آمده شرایط بهینه برای اعمال پوششها پیشنهاد گردید.