سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا صفری فروشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران ، دانشگاه تهران
اسدا.. نورزاد – استاد یار دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

تا قبل ا ز سال ۱۹۹۵ باور عمومی بر آن بوده است که تاثیر زلزله بر روی سازه های زیرزمینی بسیار ناچیز بوده و نیازی به برآورد نیروی وارده به سازه های زیرزمینی براثر زلزله نمیباشد . در این مقاله سعی میشود تحلیل تونلهای دایره ای در اثر عبور امواج زلزله به روش اعمال تغییر م کان محیط اطراف ( اعمال تغییر مکان آزاد زمین با یا بدون در ن ظر گرفتن اندر کنش سازه با محیط
اطراف) با یک رویکرد جدید ارائه شود تا بوسیله آن تاریخچه زمانی نیروهای وارد بر مقطع طولی تونل بدست آید . به هم ین منظورپارامترهای مختلف در محیط فرکانسی ارائه میشود و پا رامترهای حرکت زمین بوسیله تبدیل فوریه سریع(FFT) در محیط فرکانسی بدست می آید . سپس کر نش های مختلف در فرکانسهای موجود استخراج شده و بوسیله معکوس تبدیل فوریه سریع(IFFT) این مقادیر در محیط زمانی برآورد میشود . برای استخراج سختی محیط اطراف تونل در محیط فرکانسی از حل معادله ناویر دینامیکی دریک محیط بینهایت استفاده شده است.