سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهرداد احمدی شیروانی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، مؤسسه آموزش عالی روزبهان ساری
مبین افضلی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سیدمحسن واعظ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
اثرات ساختگاه را میتوان به دو دسته اثر توپوگرافی (سطحی و زیرسطحی) و بزرگنمایی آبرفت طبقه بندی کرد. اگرچه تأثیر عواملی همچون هندسه و خصوصیات مکانیکی، بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون تحقیق جامعی روی حساسیت پاسخ یاد شده به عواملی همچون میرایی مصالح محیط و حضور ناهمواریها در کنار یکدیگر انجام نشده است. پژوهشهای عددی بر روی پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی که در سالهای گذشته انجام شده است، بیشتر به تپه های منفرد پرداخته است و به این نوع تپه ها محدود بوده است اما نگاه دقیقتر به محیط اطراف گواه این واقعیت است که عوارض توپوگرافی بر روی سطح زمین غالباً بصورت مرکب ظاهر میشوند و اثرات ساختگاهی دوبعدی، رفتار لرزهای سطح زمین و توزیع خسارات ناشی از آن را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میدهد . در این پژوهش، با استفاده از روش اجزای مرزی ویسکوالاستیک در حوزه زمان، رفتار لرزهای تپه های نیم سینوسی دوگانه بدون فاصله و با فاصله با نسبت شکل و ضرایب میرایی مختلف در برابر امواج مهاجم قائم SV مورد مطالعه حساسیت سنجی قرار گرفته است. نتایج ارائه شده در فضای فرکانس به روشنی وابستگی بزرگنمایی نقاط مختلف تپه به عوامل فوق الذکر را نشان میدهد. در خاتمه، جداولی ارائه میشوند که میتوانند، با برآورد بزرگنمایی متوسط تپه های دوبعدی نیمسینوسی، در تکمیل و تدقیق مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای مورد استفاده قرار گیرند.