سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار FLAC نسخه ۴ به بررسی رفتار دینامیکی س خاکی پرداخته می شود. در این راستا ابتدا تاثیر نوع مدل کردن مقطع سد از دیدگاه مراحل ساخت و برای ارتفاع های متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس اثر نگاشت زلزله و اثر ارتفاع بر پاسخ دینامیکی و رفتار لرزه ای سد در برابر نگاشت زلزله های طبس، ناغان و سان فرناند و بررسی شده و نهایت مساله پایداری لرزه ای سدهای خاکی در بعضی از شرایط فوق به شیوه شبه استاتیکی و با استفاده از روش تعادل حدی مورد تحلیل قرار گرفته است و در انتها نیز دو مطالعه موردی برای بررسی صحت نتایج ارائه شده است.