سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مینا ابرشهر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
بابک ربیعی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حبیب اله سمیع زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور مطالعه روابط صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی و شناسایی صفات مهم برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در برنج، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ با استفاده از ۳۰ رقم بومی و اصلاح شده برنج اجرا و ۱۴ صفت مهم زراعی و مورفولوژیک ارزیابی شد . برای ایجاد تنش خشکی، آبیاری مزرعه آزمایشی ۲۰ روز پس از نشا و ۵۰ روز پس از کاشت بذر در خزانه به طور کامل قطع شد . نتایج حاصل از تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد خوشه در بوته، طول خوشه و وزن هزار دانه دارای اثر مستقیم مثبت و قابل توجهی بر عملکرد دانه بوده و گزینش این صفات به طور غیرمستقیم موجب گزینش ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا در شرایط تنش خشکی خواهد شد. بعلاوه صفاتی نظیر طول برگ پرچم، روز تا رسیدگی کامل، طول و عرض د انه قهوه ای اثر مستقیم بالایی بر تعداد خوشه در بوته، طول خوشه و وزن هزاردانه بودند و به عنوان صفات ثانویه مهم در گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در برنج پیشنهاد می شوند.