سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد برات شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
بهروز شیران – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
شهرام محمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
عطاء ا… سیادت – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی ارقام نیشکر از کشورهای نیشکر خیز جهان با استفاده ار نشانگر RAPD برای تعیین سطح تنوع ژنتیکی و خویشاوندی در برخی از واریته های تجاری و همچنین دو رقم وحشی Saccharum spontaneum مورد استفاده قرار گرفت. از ۶۵ آغازگر مورد استفاده ۳۰ آغازگر در بین ارقام چندشکلی نشان دادند و ۴۶۴ نوار چندشکل تولید کردند. تجزیه کلاستر بر اساس ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA ژنوتیپ های نیشکر را در ۲ گروه قرار داد. در این تقسیم بندی دورقم وحشی S.spontaneum از بقیه واریته ها کاملاً جدا شدند و الگوی نوار بندی کاملاً متفاوتی در مقایسه با سایر واریته ها نشان دادند. بیشترین شباهت بین دو رقم CP70-321 و CP73-21 بود و مقدار این ضریب تشابه ۰٫۹۲شد که با ضریب تشابه حاصل از داده های مورفولوژی تطابق داشت. در این مطالعه رابطه نسبتاً بالایی بین گروه بندی بر اساس صفات کمی و کیفی مورفولوژیک با گروه بندی بر اساس داده های حاصل از نشانگر مولکولی RAPD به دست آمد.