سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – استادیار دانشکده عمران مجتمع فنی و مهندسی ، دانشگاه مازندران ، بابل
بهروز گتمیری – دانشیار دانشکده عمران پردیس فنی ، دانشگاه تهران ، تهران

چکیده:

یکی از ملاحظات بسیار مهم ژئوتکنیکی در سازه های مهندسی چون خطوط لوله، مهارها و موج شکن ها در محیط دریا که شامل نهشته های ماسه ای می باشد. قابلیت ناپایداری بستر دریا به علت گسترش فشار آب منفذی ناشی از بارگذاری موج است. این افزایش فشار آب منفذی اضافی ممکن است به اندازه ای برسد که شرایط روانگرایی اولیه به وجود آید. در این پژوهش روشی برای تحلیل روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا با ساز و کاری شبیه روانگرایی ناشی از زلزله ارائه می گردد. این ساز و کار در محلهایی که تنشهای برشی عمده و تغعییر شکل بستر دریا بزرگ باشد، رخ می دهد. چون دوره تناوب موج طرح درمقایسه با زمان لازم برای زهکشی زیاد است، اثرات تلف فشار آب منفذی ناشی از زهکشی قابل ملاحظه می باشد. به این ترتیب معادله حاکم بر تولید و تلف فشار آب منفذی به دست آمده که این معادله با روش اجزاء محدود حل گردید و نتایج حاصل از آن با راه حل تحلیلی مقایسه سد.