سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبرز یوسفوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری و استادیار گروه مهندسی آب دا
سیدحسن گلمائی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
هوشنگ قمرنیا – استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاء تبار احمدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری شرکت مهندسین مشاور بند آب غرب

چکیده:

تخمین مقدار رسوبدهی حوزه های آبریز برای مقابله با خطرهای ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازن سدها از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد. در این راستا به منظور ارزیابی و دقت د ر برآورد بار معلق در رودخانه راز آلود، بار معلق آن به ۳ مدل آماری مختلف محاسبه شد. این سه روش از نظر استفاده از آمار دبی جریان یکسان بودند. نهایتا با توجه به محاسبات انجام شده مدل سنجه رسوب حد وسط دسته ها به عنوان روش مناسب در برآورد بار معلق انتخاب گردید.