سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ناصر دشتی – گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه
علیرضا مناف پور – گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:
بامطرح شدن شیوه طراحی براساس عملکرد تحلیل استاتیکی غیرخطی مقبولیت بیشتری پیدا نموده است درسازه های نامتقارن درپلان به دلیل اثرات پیچشی باید سازه را بصورت سه بعدی مدلسازی نمود ازجمله روشهای توسعه داده شده میتوان تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال MPA ومودال متوالی CMP را نام برد که درآنها اثرات مودهای ارتعاشی بالاتر و پیچش درنظرگرفته میشود دراین تحقیق میزان دقت روشهای فوق و روش متداول آیین نامه ای با الگوی بارگذاریهای مثلثی و یکنواخت دربرآورد نیازهای لرزه ای سازه های بتن آرمه بانامنظمی هندسی درپلان ارزیابی میگردد سازه های بتن آرمه ۵و۸و۱۳طبقه با شکل پذیری متوسط و باعدم تقارن نسبت به محورهای اصلی ساختمان برای بررسی انتخاب شدند مقایسه نتایج بانتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان میدهد که روش مودال MPA نتایج رضایت بخشی را دربرآورد تغییر مکان حداکثر مطلق و نسبی طبقات بدست میدهد