سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عبدالرضا پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معدن مکانیک سنگ دانشگاه یزد
علیرضا یاراحمدی بافقی – استادیاروعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
محمد فاتحی مرجی – دانشیاروعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:
برای بررسی وضعیت تنش وجابجایی پیرامون تونل دایره ای درمحیطهای الاستیک نامحدود ازراه حل تحلیلی و عددی استفاده شد برای حل تحلیلی محیط الاستیک نامحدود ازروابط کرش استفاده شده است به منظور بررسی تغییرات تنش و جابجایی درحالت فوق روشهای عددی نیز به کارگرفته شده است درراه حل های عددی بکارگرفته شده ازنرم افزار Phase2 که برپایه المان محدود نوشته شده است برای روش المان محدود و کدهای نوشته شده به زبان فرترن برای روشهای تنش موهومی و ناپیوستگی جابجایی نیز استفاده شده است ازانجا که انتخاب نوع و میزان تراکم مش بندی اطراف حفریات زیرزمینی تاثیرزیادی درمحاسبه تنش و جابجایی پیرامون حفریات داردمادراین پروژه برای رعایت شرایط یکسان برای هرچهارروش یک نوع المان و همچنین تعدادنیز یکسان درنظر گرفته ایم ازانجایی که مکان المان درمقدار جواب دخیل است مکان آنها را نیز یکسان انتخاب شده است درپایان مقایسه یا ازجوابهای حاصله و میزان خطاهای جوابها براساس روش کرش آمده است بصورت مختصر روش جابجایی ناپیوستگی درنزدیکی حفره به دلیل تداخل المان ها دارای خطای بیشتری است و روش کرش درمحدود ۴برابری شعاع قابل استفاده میباشد و جوابهای روش المان محدود با انتخاب نوع و مقدارمش بندی مناسب با خطای اندک می توان درست دانست