سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرم سا – دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا واصل علی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

احداث سازه های ساحلی و فراساحلی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسیریال نظامی و غیره منجر به تغییر در الگوی جریانات و به تبع آن تغییر در الگوی رسوبگذاری می گردد که این خود ممکن است تبعات زیانباری را در برداشته باشد. با بکار بستن اصول و استفاده از دانش متخصصین امر در احداث پروژه های دریایی میزان این خسارات به کمترین مقدار خود خواهد رسید. این روند در کشور ما بسیار کند صورت می گیرد و در مواقعی حتی به صورت معکوس انجام می پذیردبه صورتی که بعد از ساخته شدن سازه های دریایی و مشاهده مشکلات پدید آمده اقدام به چاره جویی و رفع مشکل می گردد. پدیده انتقال رسوب و تعیین پتانسیل نرخ انتقال رسوب را می توان با استفاده از مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی، مدلهای عددی و یا مطالعات میدانی مورد بررسی قرار داد. هر کدام از این روشها از مزایا و معایب خاص خود برخوردار می باشد لذا انتخاب روش یا الگوریتم مناسب می بایست با توجه به شرایط فنیاقتصادی پروژه و شرایط محیطی حاکم بر منطقه صورت پذیرد در این تحقیق روشها و الگوریتم های مختلف محاسبه و تعیین نرخ انتقال رسوب مورد بررسی وارزیابی قرار می گیرد. همچنین کارایی و دقت الگوریتم های به کار گرفته شده در بسته نرم افزاری MIKE21 برای تعیین نرخ انتقال رسوب در شرایط محیطی آبهای ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.