سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرشاد – کارشناس ارشد مهندسین مشاور پورآب
محمود بینا – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عادل مرادی سبزکوهی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

مقاومت در برابر حرکت جریان آب در مجاری باز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جنس مصالح بستر و بدنه، شکل مقطع و میزان نامنظمی آن، پوشش گیاهی، خمهای رودخانه، شکل پلان مسیر مجرا و … قراردارد. این ام ر در هیدرولیک رودخانه اثر گذاشته و کلیه این عوامل در ضریب زبری خودش را نمایان می سازد. از جمله روابط مورد استفاده در تحلیل مقاوت جریان، رابطه مانین گ می باش د .. تجربه نشان می دهد که حساسیت مدلهای پیش بینی کننده مشخصات جریان در مجاری باز نسبت به ضریب مانینگ زیاد بوده و لذا انتخاب صحیح آن در پروژه های مهندسی رودخانه از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این تحقیق بازهای از رودخانه شاوو ر به طول حدود دو کیلومتر قبل از ورود به شهرستان شوش انتخاب و با استفاده از روش های مختلف، مقدار ضریب زبری مانینگ تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت . س پس نتایج بدست آمده با مقادیر بدست آمده از انداز ه گیری واقعی با استفاده ا ز مدل ریاضیHEC-RASمقایسه وارزیابی لازم انجام شد.