سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهرداد میرابی – کارشناس ارشدعمران آب استادمدعو دانشگاه خاوران
امیرحسین فرزبد – انشجوی کارشناسی ارشدعمران آب دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام جعفرطباطبائی – کارشناس ارشدعمران آب دانشگاه سیستان وبلوچستان
محمدباقر شریفی – دانشیارگروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
باوجود آنکه بشردرطول تاریخ باسیلابهای زیادی مواجه بوده است هیچگاه اثرات مخرب سیلابها درگذشته مانند امروزنبوده است امروزه مشخص شده است که مهارهمه جانبه سیلابها امکان پذیرنیست وتنها میتوان بامدیریت صحیح خسارات راحداقل نمود جهت مقابله و کاهش خطرات سیل راهکارهای متعدد سازه ای و غیرسازه ای وجود دارد و یک سناریو موفق ترکیبی ازروشهای فوق می باشد روش مناسب باید باتوجه به شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و ساختگاه زمین درهرمنطقه بادرنظرگرفتن نظرات تمام ذیمدخلان وتصمیم گیران مختلف دخیل درمسئله انتخاب و اجرا گردد ازاین رو استفاده ازتصمیم گیری گروهی امری ضروری است دراین پژوهش مدیریت یکپارچه سیل رودخانه شاهجوب شهربجنورد واقع دراستان خراسان شمالی موردمطالعه قرارگرفته است و پس ازتعیین گزینه های پیشنهادی شاخصها ذینمدخلان و تشکیل ماتریس تصمیم گزینه برتر بااستفاده ازروش TOPSIS گروهی فازی انتخاب میگردد نتایج حاصل بیانگر کارایی تصمیم گیری گروهی درمدیریت یکپارچه سیلاب جهت دستیابی به توسعه پایدار می باشد