سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین نبوی – پژوهشگاه نیرو
احمد غلامی – پژوهشگاه نیرو
محمدعلی طالبی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شرکت معصوم – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

وقوع شکست الکتریکی بر اثر آلودگی های صنعتی و سـاحلی در مقره های فشار قوی و خطوط انتقال، عامل اصلی خاموشی بوده و اثرات زیانباری را به شبکه تحمیل می کند . لذا نیـاز بـه استفاده از روش های تعیین آلودگی موثر بر سطح ایزولاسـیون احســاس مــی شــود . شــرکت هــای بــرق بــه دنبــال اســتفاده از روش هایی هستند که با صرف کمترین هزینه، قابلیت اطمینـان سیستم را به حداکثر مقدار ممکن برسانند . روش های بـه کـار گرفته شده بایستی دارای قابلیت اطمینان بـالا بـوده و قابلیـت اجرا در شرایط محیطی و طبیعی را داشته باشند . در این مقالـه پس از تشریح روش های متداول، روش انـدازه گیـری جریـان نشتی، به عنوان روشی با بیشترین ضریب قابلیت اطمینان برای اندازه گیری جریان نشتی مقره ها و برق گیر ها، مـورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفته و با سایر روش ها مقایسه گردیده است .