سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حسن هاشم نژاد – کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه مازندران
محسن رنجبر – کارشناسی ارشد سازه، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل
علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل،مازندران
عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،تهران

چکیده:

در سالهای اخیر چالش های جدید و بسیاری در طراحی سازه، به ویژه طراحی در برابر بارهای ناشی از زلزله ایجاد شده است . علت عمده ایجاد این چالشها، ن اکارآمد بودن روشهای سنتی طراحی در دو قسمت اقتصادی بودن طرح و رفتار مناسب سازه در برابر زلزله های مختلف بوده است . یکی از مهمترین پیشرفتها در این زمینه، تأکید بر طراحی در حالتهای حدی است که عموماً تحتعنوان طراحی براساس عملکرد از آن یاد می شود، در طراحی براس اس عملکرد روشهای تحلیل استاتیکی نقش ویژه ای دارند که تقریباً در تمام آنها ازروش استاتیکی غیرخطی (Pushover)به عنوان روش اصلی تحلیل استفاده می شود. با ترکیب تحلیل استاتیکی غیرخطی و مفاهیم نیاز لرزه ای به صورت طیف، روشی مانند طیف ظرفیت(CSM) توسط محققین مخت لف ارائه شده اند. در این مقاله،کارآیی این روش را برای تخمین مقدار تغییر مکان ماکزیمم بام ساختمانهای نامتقارن جرمی با قابهای مهاربندی شده فولادی مورد ارزیابی قرار می دهیم .برای این منظور یک مدل ۵ طبقه سه بعدی با شرایط مختلف خروج از مرکزیت و ممان اینرسی جرمی انتخاب و در نرم افزار ۲۰۰۰ Sap مدلسازی شده، بطوری که انتخاب پارامترهای پاسخ مناسب در تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.نتایج نشان می د هد که روش طیف ظرفیت اصلاح شده ، برآورد قابل قبولی نسبت به تحلیل دینامیکی غیرخطی برای تغییرمکان ماکزیمم بام تخمین می زند.