سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی زارعیان جهرمی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
روح الله تقی زاده مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه تهران
شهلا محمودی – استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
احمد حیدری – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

آبهای زیرزمینی از جمله منابع مهم مورد استفاده در بخش کشاورزی ، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک است. یکی از اهداف آبخیزداری تغذیه آبهای زیرزمینی و حفظ کیفیت آنها می باشد. در این راستا اطلاع از کیفیت، بخصوص میزان شوری این منابع کمک شایانی به منظور مدیریت بهینه ، استفاده و در نهایت بهره برداری مناسب از انها می کند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی شوری آب زیر زمینی، مقایسه روش های مختلف زمین آماری در برآورد آن و تهیه نقشه پراکنش مکانی شوری آب انجام شده است. بدین منظور،اطلاعات کیفیت ابهای زیر زمینی ۷۳ چاه شاهد موجود در حوزه تهیه گردید. برای برآورد شوری آب درنقاط نمونه برداری نشده، از روش های کریجینگ و میانگین متحرک وزنداز استفاده گردید. دراین رابطه برای ارزیابی روش ها، روش ارزیابی تقاطعی با کمک پارامتر آماری RMSE استفاده شده است. نتایج بدست امده نشان داد که روش کریجینگ با ضریب همبستگی ۰/۹۵۵ ونیم تغییر نمای مدل نمایی از دقت بالایی برای براورد مقادیر شوری در نقاط فاقد اطلاعات برخوردار است. خطای براورد این روش ¾ بدست آمده است. در نهایت با استفاده از این مدل نقشه پهنه بندی شوری ابهای زیر زمینی دشت یزد – اردکان در محیط GIS تهیه شد.