سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا صفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدرضا انصاری – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
داده های مربوط به بارندگی در هر منطقه نقشی اساسی در بررسی مسایل آبشناسی و مطالعات منابع آبیدارند. در این میان مساله بررسی پراکنش مکانی بارش ها بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. روش های درونیابی متنوعی وجود دارند که به کمک آنها می توان خطوط هم باران را استخراج کرد اما به دلیل ناکافیبودن آمار و داده های موجود و دقت پایین اندازه گیری ها، تخمین حاصله در برخی روش ها چندانرضایت بخش نیست. در این راستا داده های بارش ۵۳ ایستگاه در سطح استان بوشهر و ۴ ایستگاه دراستان های مجاور آن، مورد استفاده قرار گرفتند.در این پژوهش از داده های آمار بارندگی سالانه و روشهای گوناگون درون یابی در نرم افزار Arc GIS ، استفاده شد وسپس توسط پارامترهای RMSS, RMSE, RMS, MAE, MBE روشهای مختلف ارزیابی شدند. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از اینپژوهش، روش پهنه بندی کوکریجینگ (با فاکتور کمکی ارتفاع) با مدل گوسین جهت پهنه بندی بارش درسطح استان بوشهر تعیین و توصیه شد.