سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه
عطاءالله بهرامی – عضو هیأت علمی دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه
سیف الدین موسی زاده – عضو هیأت علمی دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه
سجاد حقیر چهره قانی – عضو هیأت علمی دانشکدة فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

روش های برآورد زاویة اصطکاک داخلی φ و مقاومت چسبندگی C عبارتنـد از : بـرآورد مقـدار متوسط زاویة اصطکاک داخلی φ و مقاومت چسبندگی بـا اسـتفاده از آنـالیز آمـاریِ رگرسـیونِ خطیِ یک سری از زوج داده های تنش عمودی σn و مقاومت برشی τ ناشی از یک سـری زوج داده های مقاومت محوری σ۱ و فشار جانبی σ۳ از روی معیار شکـس ت سـنگ، بـرآورد زاویـة اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی لحظه ای با استفاده از زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی، با استفاده از پوش دوایر موهر و اندازه گیری مستقیم هستند . رابطة بین σ۱ و σ۳ حاصـل
از نتایج آزمایش مقاومت سه محوری تعداد ۲۵ نمونه ماسه سنگ با استفاده از معی ارهای شکست سنگ سالم هوک و براون آنالیز شد . مقدار ضریب مقاومـت فـشاری سـه محـوری ) ) mi در معیـار
شکست هوک و براون برابر ۲۱,۵۸۹ حاصل شد و این بیشتر از مقداری اسـت کـه توسـط هـوک و همکاران برای ماسه سنگ ارائه شده است . (mi =18,8) زاویـه صـفحة شکـست، زاویـة اصـطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی حاصل از اندازه گیری مستقیم تفاوت قابل ملاحظه ای با مقادیر لحظـه ای محاسبه شده آنه ا با استفاده از زوج داده های تنش عمـودی و مقاومـت برشـی ناشـی از زوج داده های مقاومت محوری و فشار جانبی در روی معیار شکس ت، نشان داد . اما وقتـی کـه مقـدار متوسط زاویة اصطکا ک داخلی و مقاومت چسبندگی از طریق آنالیز آماریِ رگرسیونِ خطـی زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی تعیین شد، در مقایـسه بـا حالـت قبـل بـا انـدازه گیـری ( C = 7,32 MPa)( و مقاومـت چـسبندگی φ=۴۸,۸۴) مستقیم نزدیک تر بود . زاویة اصطکاک داخلی با استفاده از پوش دوایر مو هر با مقادیر متوسط زاویـة اصـطکاک داخلـی (φ=۴۳,۸۳) و مقاومـت چسبندگیC =8,94 MPa حاصل از اندازه گیری مستقیم نسبتاً نزدیک بودند .