سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در مقیاس جهانی حدود ۵۷ درصد از ابی که روی خشکی ها به صورت نزولات جوی فرو می ریزد، مستقیما تبخیر می شود. در آب و هوای خشک و نیمه خشک قسمت اعظم بارندگی های سالانه بلافاصلهپس از بارش توسط تبخیر یا تعرق مجددا وارد اتمسفر می شود. لذا عملیات مدیریتی برای حفاظت خاک آب به خاطر کمبود باران، تبخیر – تعرق بالا و تخلیه سریع آب های زیر زمینی برای استفاده بهینهاز آب، ضروری میباشد. در این تحقیق تبخیر – تعرق روزانه و ماهانه با استفاده از معادلات پنمن – فائو ، پنمن – مانتیث ، تابش فائو، هارگریوز سامانی وتشت تبخیر تخمین زده شد و نتایج تبخیر – تعرق تخمین زده شده توسط این معادلات با تبخیر – تعرق اندازه گیری شده توسط لایسیمتر وزنی در منطقه کوشکک در طی ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ مقایسه گردید. معادله تابش تابش فائو از دقت بیشتری نسبت به سایر معادلات در تخمین مقدار تبخیر – تعرق روزانه و ماهانه برخوردار بوده و معادله تشت تبخیر از دقت کمی نسبت به سایر معادلات برخوردار است. در رتبه بندی معادلات معادله هارگریوز – سامانی در رتبه دوم، معادله پنمن – مانتیث در رتبه سوم و معادله پنمن – فائو در رتبه چهارم قرار گرفتند.