سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی تیموری – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شیروان
لیلا نظری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه کاشان
سلمان عارفخانه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:
انتخاب ودقت روشهای مناسب پهنه بندی و تهیه نقشه ی تغییرات ویژگیهای کیفی آبهای زیرزمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود آماروداده هایکافی درآن دارد که انتخاب صحیح آنها گامی اساسی و مهم درمدیریت منابع آبی منطقه به شمار می رود هدف ازانجام این پژوهش تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه ی TDS,PH آبهای زیرزمینی دشت سبزوار واقع درغرب استان خراسان رضوی است بدین منظور ازروشهای زمین آمارمانند کریجینگ معمولی OK و کریجینگ ساده SK و روشهای معین مانند تخمینگرعام GPI تخمینگر موضعی LPI تابع شعاعی RBFوعکس فاصله IDW استفاده شد نتایج نشان دادند که روش تابع شعاعی با Rمعادل ۰/۴۷ مناسب ترین روش جهت تهیهی نقشه تغییرات TDS درمنطقه است درحالیکه روشهای درونیابی کریجینگ برای تهیه نقشه تغییرات TDS مناسب نمی باشند افزون برآن نتایج نشان دادند که روشهای درونیابی کریجینگ ساده و معمولی با r معادل ۰/۵۳ جهت تهیه نقشه تغییرات PH نسبت به روشهای معین ازکارایی بالاتری برخوردارند درنهایت باتوجه به روشهای انتخاب شده اقدام به پهنه بندی تغییرات PH,TDS دردشت سبزوار گردید