سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاجر زکی عقل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روابطی که تاکنون برای تعیین مقاومت جریان و همچنین ابعاد فرم بستر توسعه داده شده اند اغلب بر اساس داده های آزمایشگاهی و با شرایط جریانات یکنواخت بوده اند، لذا ضرورت مطالعه شرایط غیر یکنواخت جریان و بررسی آزمایشگاهی چنین جریاناتی امری لازم واجتناب ناپذیر است. دراین تحقیق، با استفاده از فلوم ۱۰ متری و شیب پذیر با استفاده از پودر سیلیس (d=0/65mm) در ۵ دبی و ۳ شیب برای جریان یکنواخت و غیر یکنواخت با پروفیل فروآب و Sw/S0=2 صورت گرفت. در نهایت نتایج بدست آمده با پنج رهیافت انگلوند ونونی – هوانگ، وایت و همکاران، کریم و وان راین اصلاح شده درمورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاکی ازهمخوانی بسیارخوب سه روش انگلوند، ونونی هوانگ وو وایت و همکاران در شرایط غیر یکنواخت جریان با داده های آزمایشگاهی می باشد درحالیکه روش های مذکور بیش تخمینی برای جریان یکنواخت دارند و در مقابل در هردو حالت جریان کمترین تطابق با روش کریم مشاهده گردید.