سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی ، دانشگاه تربیت مدرس
هاجر زکی عقل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی برخی از روش های پیش بینی ابعاد فرم بستر یک سری آزمایـشات در دو حالـت جریان یکنواخت و غ یر یکنواخت با استفاده از فلوم آزما یشگاهی شـ یب پـذ یر بـا/۴۵×۰/۳×۱۰ متـر استفاده شده است . آزمایشات با استفاده ازپودر سیلیس یکنواخت (d50=0.65mm) ، در ۵ دبی و ۳ شیب در ۴ بازه زمانی معین پس از شروع آزمایشات برای جریان یکنواخت و غیر یکنواخت صـورت گرفـت . اطلاعات مورد نیاز بوسیله دستگاه اتوماتیک اندازه گیری پروفیل بستر، در بازه ۴ متری از فلوم برداشت شدند . آزمایشات جریان غیر یکنواخت با پروفیل فروآب و Sw/S0= 2 ، صورت گرفته است . نتایج حاکی از آن است که در تعیین طول فرم بستر نتایج پیش بینی شده وان راین همخوانی بیشتری بـا داده هـای مشاهداتی دارد در حالی که مقادیر تخمینی روش یالین در دامنه کوچکتری از سایر نتایج قرار می گیرد . در مقابل برای تعیین شیب فرم بستر نتایج حاصل از روش یالین با وجود اینکه کمتر از مقادیر مشاهده ای می باشد ولی روند تغییرات نتایج، همخوانی خوبی با داده های مشاهداتی نشانمی دهد .