سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خلیل جلیلی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه
مهدی وفاخواه – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برنامه جامع مدیریت حوزه آبخیز و ارزیابی آن در واحدهای همگن صورت می گیرد. تهیه این واحدها در منابع مختلف با توجه به اهداف مورد نظر و برنامه های پیش بینی شده متفاوت می باشد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی روش ژئومورفولوژی برای ارائه نقشه مدیریت حوزه آبخیز در واحدهای همگن به دست آمده از این روش با استفاده از GIS، در حوزه آبخیز کرچمبوی، یکی از زیرحوزه های حوزه ابخیز سد گلپایگان در استان اصفهان صورت گرفت. جدول اطلاعات مربوط به واحدهای همگن تکمیل شده و عملیات پیشنهادی برای هر واحد بر اساس شرایط استاندارد اجرای هر عملیات، ارائه گردید. این عملیات پیشنهادی با عملیات اجرا شده و مورد نیاز در حوزه آبخیز مورد مطالعه، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این روش کارآیی لازم را در بعد عملی و اجرایی نداشته و استفاده از آن بدون افزودن اطلاعات تکمیلی به جدول مشخصات واحدها، یک امر سلیقه ای و کم دقت بوده و روش مذکور در شناخت واحدهای همگن مدیریتی برای ارائه عملیات اصلاحی در حوزه های آبخیز توصیه نمی گردد.