سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نجفی توبوراباد – کارشناس ارشد سازههای آبی

چکیده:

رواناب یکی از پارامترهای مهم چرخه آبی طبیعت و مدیریت منابع آب، بخصوص مدیریت حوضههای آبریز میباشد. هدف از این مطالعه برآورد عمق رواناب به روشNRCS-CNبا استفاده ازGISمیباشد. این مطالعه در حوضه نازلوچای واقع در غربدریاچه ارومیه انجام شده است. این روش مشابه روشSCSبوده، با این تفاوت که در برآورد شماره منحنی، شیب حوضه نیز مورد نیاز است. برای برآورد عمق رواناب حوضه، ابتدا نقشههای کاربری اراضی، گروههای هیدرولوژیکی خاک و نقشه شیب در محیطGISتهیه شدند، سپس نقشهCNبا استفاده از نقشههای کاربری اراضی، گروههای هیدرولوژیکی خاک و به کمک نرم افزارARC-CNتهیه شد. بعد با اعمال شیب حوضهCNاصلاح شد. سپس هفت بارش روزانه انتخاب شدند و برای تعیین بهترینروش درونیابی بارش در حوضه، متوسط بارش فروردین ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت روشIDW4 برای تهیهنقشه بارشهای روزانه انتخاب شد. درنهایت با استفاده از نقشه بارش وCN تعدیل شده (با درنظر گرفتن شیب حوضه)، عمقرواناب برای بارشهای روزانه منتخب در حوضه با استفاده از روشNRCS-CN برآورد گردید و مقادیر رواناب برآوردی و مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد روشNRCS-CNعمق رواناب با خطای۱۰/۹ درصد برآورد کرد که استفاده از این روش برای براورد عمق رواناب تاحدودی مناسب میباشد