سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی شجاعیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دو روش عمده برای آشکار سازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای وجود دارد:روش اول، آشکارسازی نوع تغییرات می باشد که از راههای مختلف قابل اجراست ازجمله می توان به بررسی نوع تغییرات بواسطه تفسیر بصری بعنوان ابتدایی ترین راه نام برد. همچنین بررسی تصاویر با ترکیب رنگهای مختلف کاذب و طبقه بندی تصاویر، استخراج نقشه و سپس مقایسه ی نقشه های مربوط به زمانهای متفاوت را می توان بعنوان آخرین و دقیق ترین راه نام برد. روش دوم، آشکارسازی شدت تغییرات است که با انجام عملیات حسابی (نظیر تفریح) بر روی باندهای متناظر تصاویر چند زمانه ، انجام PCA (Principal Component Analysis) و تحلیل مولفه های اصلی تصاویر و تعریف تابع عضویت فازی از تغییرات، قابل انجام است. در این تحقیق از روشهای اول ترکیب رنگهای کاذب و از روشهای دوم انجام عملیات حسابی وتابع عضویت فازی مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه آن شناخت مئاندرها وتغییرات جانبی احتمالی آنها و همچنین بررسی شدت تغییرات روی داده در نواحی مجاور رودخانه و در بازه زمانی مورد مطالعه می باشد.