سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
لاله پرویز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رقیه احمد پور – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سارا سعیدی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:
جهت آگاهی از تغییرات اقلیمی، به بررسی روند تغییرات شاخصهای خشکی از جمله شاخص دومارتن، ایوانف، آمبرژه در برخی از ایستگاه های هواشناسی ایران پرداخته شد. بررسی وجود روند با استفاده از روشهای آماری شامل تحلیل رگرسیون، تحلیل همبستگینگار و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیشترین روند را نشان داد. شاخص ایوانف بیشترین روند معنیداری را داشت بهطوری که متوسط درصد ایستگاهها با روند معنیدار با سه شاخص۳۴/۹۱ درصد بوده است. در اقلیم بسیار مرطوب تنها شاخص ایوانف دارای روند بود. شاخصهای خشکی و بهتبعآن نوع پارامترهای هواشناسی دخیل در آن میتوانند در مطالعات تغییرات بیلان آبی و گرمایی موثر باشند.