سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب امیری ریگی – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایرانپژوهشگاه مواد و انرژی،تهران،ایران
مهدی کاشانی مطلق – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایرانپژوهشگاه مواد و انرژی،تهران،ایران
امیرعلی یوزباشی – دانشکده شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایرانپژوهشگاه مواد و انرژی،تهران،ایران

چکیده:

در فعالیت تحقیقاتی حاضر نمونه ای از بنتونیت های ایران، منطقه استان خراسان، تحت عمل فعالسازی اسیدی قرار گرفت تا روند سیدن به ساختار مطلوب جهت رنگبری روغن خ وراکی مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا نمونه بنتونیت خرد و از الک ۱۰۰ مش عبور داده شد و سپس توسط تکنیکهای ICP,XRD مورد آنالیز و شناسایی قرار گرفت تا ترکیبات شیمیایی و فازی آن مشخص شود. نتایج آنالیز ICP بعد از عملیات فعال سازی با اسید، نشان داد که سدیم و کلسیم از عمده کاتیونهای تعویض پذیر و آهن و منیزیم از عمده کاتیونهای لایه اکتاهدرال می باشد. همچنین آنالیز فازی توسط XRD، وجود کانیهای رسی اصلی بیدلیت (biedellite) و مونت موریلونیت (montmorillonite) بهمراه کانی های دیگری چون کوارتز، کریستوبالیت و کلسیت را نشان داد. مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه در حدود ۹۴ میلی اکی والان گرم در ۱۰۰ گرم بدست آمد. فعال سازی اسیدی توسط اسید سولفوریک و در غلظت های ۷-۲ نرمال و در دمای حدود ۲C˚±۸۰ انجام شد. نمونه ها پس ازعملیات اسیدی مجدداً توسط XRD, ICP تحت آنالیز قرار گرفتند. ن تایج نشان داد که با افزایش غلظت اسید میزان استخراج کاتیونها افزایش می یابد و در غلظت ۵ نرمال تقریباً به حداکثر مقدار خود می رسد. همچنین ضمن عمل فعال سازی شبکه کانی های رسی بطور جزئی تخریب می شوند. به منظور ارزیابی روند فعال سازی، آزمایشات رنگبری روغن خوراکی انجام شد و نتایج نشان داد که بنتونیت فعال شده با اسید ۵ نرمال به حداکثر بازدهی رسیده است.