سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد قاسمی نامقی – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

چکیده:

مدیریت توسعه منابع انسانی نیازمند درک صحیحی از مبانی فلسفی و نظری آن و همچنین رویکرد های غالب در زمینه پژوهش پیرامون آن می باشد .در این مقاله ابتدا فلسفه پیدایش توسعه منابع انسانی را بیان می داریم، سپس به تفضیل رویکرد های فلسفی توسعه منابع انسانی )HRD( را با توجه به اهداف ،نقش کارکنان، نقش آموزش دهنده، مفاهیم، روش ها و صاحبنظران آنها معرفی می نماییم . در ادامه پارادایم اثبات گرایی، پارادایم غالب فعلی را معرفی می نماییم و ضمن بیان مفروضات پارادایم اثبات گرایی، به مرور انتقادات وارده به آن می پردازیم . سپس پارادایم انتقادی و اصول آن مورد بررسی قرار می گیرد و ویژگی های پژوهش انتقادی درسازمان تحلیل می شود . ابعاد پژوهش انتقادی و استراتژی های آن از دیگر رئوس این مقاله می باشد .در نهایت نگرش انتقادی به توسعه منابع انسانی را تحلیل می نماییم .