سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مژگان رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
نعمت حسنی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
باتوجه به افزایش ساخت و سازبویژه درمجاورت گسل های فعال باید جنبش نیرومند زمین دراین نواحی موردتوجه ویژه قرارگیرد دراین مقاله به منظور ارزیابی خصوصیات رکوردهای حوزه نزدیک گسل ایران شناسایی گردید سپس به مقایسه مشخصات و خصوصیات رکوردهای حوزه نزدیک گسل ایران بارکوردهای حوزه نزدیک گسل شناخته شده جهان و موجک ساده پرداخته شدباتوجه به آنکه ازمشخصه های بارز رکوردهای حوزه نزدیک وجود یک یاچندضربه قوی بادامنه بزرگ درابتدای تاریخچه زمانی سرعت می باشد این رکوردها به د لیل وجود پالس که ناشی ازاثرجهت پذیری پیشران می باشد میتوانند آسیب های جدی به سازه هایی که درنزدیکی گسل فعال قراردارند وارد کنند همچنین درادامه برای شناسایی نوع پالس سرعت نگاشت های نزدیک گسل ازنسبت طیف سرعت SV به ماکزیمم سرعت زمین PGV به عنوان یک معیار ساده و البته کارآمد نام برده شد