سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن سبط – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر مکنون – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
علیرضا دهقان – کارشناس ارشد مدیریت ساخت از دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

پروژه ها ی زیربنایی درهر کشور ی زیرساختهای توسعه و پیشرفت اقتصادی آ ن کشور را تشکیل می دهند .ازطرفی منابع داخل ی کشورها ی درحا ل توسع ه دراکثر موارد تکافو ی هزینه ها ی ساخت تسهیلا ت زیر بنای ی را نمی دهد بنابراین درچنددهه اخیر توجه کشورها به سمت سرمایه های خارج ی ب ه منظور تامی ن مال ی پروژه ها ی زیر بنایی افزایش یافته است.ازطرف دیگر بقاءمالی پروژه بستگی تام به قابل پیش بینی بودن ثبا ت و شرایط حاکم بر فرآیند مالی پروژه دارد که از مسائل فن یپروژه نظیر طراحی و ساخت مهمتر است .از این جهت شناسایی و تحلیل ریسکهایپروژه درهر مقطع زمانی و برای هر نوع فعالیت درطول مد ت ساخت و بهره بردار ی پروژه نقش مهمی در موفقیت پروژه دارد.درمقاله حاضر،با نگاهی به پروژه ها یBOT به عنوا ن راهکار ی جدید برای تامین مالی پروژه ها ی زیر بنایی ،نتایج نظرسنجی به عمل آمده در مورد میزان اهمیت ریسکهایی که سرمایه گذاران خارجی ودولت ایران با آنها روبرو هستند در قالب پارامتر شاخص ریسک بررسی گردیده ونحو ه انتخا ب استراتژ ی مقابل ه با ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است .