سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهرمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای شناسایی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این طریق میزان کفایت
روشهای کنترلی موجود مشخص شده و داده های با ارزشی برای تصمیم گیری در زمینه کاهش ریسک خطرات، بهسازی سیستمهای کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آنها فراهم می شود. هدف این نوشتار ارائه یک روش برای بررسی خطرات دارای پتانسیل بروز آتش سوزی و ارزیابی ریسک آن بمنظور تصمیم گیری بهتر برای کاهش ریسک می باشد. روش ارزیابی ریسک آتش سوزی دارای مراحل تعیین اهداف ارزیابی ریسک، شناسایی خطرات، بسط سناریو، تجزیه و تحلیل پیامد، تجزیه و تحلیل احتمال وقوع، نمایش میزان ریسک، تجزیه و تحلیل میزان کاهش ریسک می باشد. این روش با بررسی پر جزئیات فاکتورهای موثر در وقوع و کنترل آتش سوزی اطلاعات با دقت بیشتری را در زمینه میزان ریسک حادثه فراهم می کند. این شیوه ارزیابی ریسک با کمک به بررسی پرجزئیات فاکتورهای موثر در احتمال وقوع آتش سوزیها، شدت پیامدهای آنها و تعیین موثر بودن روشهای کاهش ریسک، اطلاعات مفیدی را بمنظور استفاده در فرایند تصمیم گیری مدیریت ریسک در اختیار قرار می دهد. با استفاده از این روش ارزیابی ریسک می توان با داشتن اطلاعات کافی و دقیقتری در زمینه احتمال وقوع آتش سوزی و شدت پیامدهای آن و همچنین میزان کارایی و بصرفه بودن روشهای کنترلی پیشنهادی، تصمیم درستی در مورد کنترل ریسک اتخاذ و اجرا کرد