سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – اداره کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت راه‌آهن ج.ا.ا
المیرا عباسی – اداره کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت راه‌آهن ج.ا.ا

چکیده:

از جمله دغدغه‌های مهم در حمل و نقل ریلی، حمل ایمن کالاهای خطرناک می باشد، چراکه کمترین بی‌توجهی به این مهم عواقب بسیار خطرناکی را به دنبال دارد. از این رو لازم است ریسک حمل و نقل کالاهای خطرناک برآورد و اقدامات لازم جهت کاهش ریسک این نوع حمل و نقل پیش بینی گردد. در این مقاله سعی شده است ریسک حمل و نقل این گونه کالاها در ایستگاه سرخس که یکی از مهمترین ایستگاههای راه‌آهن ایران و مرز ورودی کالاهای خطرناک از کشورهای مستقل مشترک المنافعمی‌باشد با استفاده از روش هفت مرحله‌ای راه‌آهن انگلستان مورد ارزیابی کیفی ریسک قرار گیرد. مطابق با این روش، پس از شناسائی خطرات که در محدوده ریسک بالا قرار داشته‌اند، ابتدا عوامل وعواقب هر خطر، سپس خسارت عواقب هریک از آنها تحلیل شده و ریسک هر خطر بدست آمد. در گام بعد، بر اساس ریسک محاسبه شده، اقدام به گزینه‌یابی و ارائه راه ‌حل جهت کاهش ریسک هر یک شده و ریسک حاصل از اعمال گزینه‌ها از طریق بررسی تاثیرات آنها بر عوامل، عواقب و خسارات هرگزینه محاسبه گردید و سپس ریسک بهبود یافته بدست آمد. در نهایت ریسک بدست آمده، مجدداً با حدود کنترل ریسک ‌ALARPمورد مقایسه قرار گرفت.