سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حیاتی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن
محمدرضا توکلی محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس،
احمد خدادادی – دانشیار مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
صادق پرتانی – مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

فلزات سنگین از آلاینده های پایدار و بادوام محیط زیست بشمار می آیند و به هر دو صورت طبیعی ومصنوعی می توانند منجر به آلودگی محیط زیست شوند. شناسایی این منابع آلاینده و آگاهی از میزانو نوع تاثیرات آنها از یک سو و رتبه بندی درست واحدهای آلوده کننده از سوی دیگر، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها میباشد و کاهش زیان اینرویدادها را در صورت وقوع به دنبال دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناسایی پتانسیل های منابع آلاینده فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و آرسنیک در استان اردبیل و نمونه برداریاز آنها بتوان با استفاده از رویکردهای علمی و صحیح نظیر تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، شاخصی را جهت رتبه بندی واحدهای آلوده کننده، جهت ارزابی کمی و دقیق تر ریسک ها ارائه داد وبا توجه به رتبه های بدست آمده، برای پاسخ گویی به آنها در زمان مناسب برنامه ریزی کرد. نتایج مطالعات صورت گرفته در این تحقیق نشان میدهد از میان ١۶ مکان مورد نمونه برداری، واحد چرم سازی خلخال، بحرانی ترین مکان دارای ریسک آلودگی زیست محیطی در استان اردبیل می باشد