سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریدون آهنگری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی کرمان
محمد علی جواهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ و الگوهای مختلف کاشت در زراعت مخلوط ذرت علوفه ای و بادام زمینی، در سال ۱۳۸۰ در شهرستان بم از مناطق گرم استان کرمان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام پذیرفت . عامل تاریخ کاشت در سه سطح شامل کاشت در بیستم اسفند، پنجم فروردین و بیستم فروردین ماه و الگوی کاشت در پنج سطح شامل نسبتهای ۱:۱ (کاشت یک ردیف ذرت علوفه ای و یک ردیف بادام زمینی )، ۲:۱ (کاشت یک ردیف ذرت علوفه ای و دو ردیف بادام زمینی )، ۳:۱ (کاشت یک ردیف ذرت علوفه ای و سه ردیف بادام زمینی )، الگوی تک کاشتی بادام زمینی و تک کاشتی ذرت علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهترین تاریخ کاشت برای هر دو گیاه ذرت علوفه ای و بادام زمینی تاریخ کاشت اول (بیستم اسفندماه ) و بهترین الگوی کاشت ۲:۱ است . الگوی کاشت ۱:۱ بدلیل اثر رقابتی شدید و سایه اندازی کامل ذرت علوفه ای بر روی بادام زمینی موجب کاهش رشد رویشی و در نتیجه افت عملکرد شدید دانه و علوفه بادام زمینی شد . الگوی کاشت ۳:۱ با آنکه مقادیر LER قابل قبولی را به دست آورد، ولی بدلیل سهم بسیار کم ذرت علوفه ای در الگوی کاشت مخلوط قابل توصیه نیست . بهترین تیمار کاشت مخلوط در مورد صفات عملکرد ذرت علوفه ای و عملکرد دانه بادام زمینی تیمار تاریخ کاشت دوم و الگوی کاشت ۲:۱ با LER برابر ۱/۰۴۴ از بیشترین و تیمار تاریخ کاشت دوم در الگوی کاشت ۱:۱ با LER برابر ۰/۶۵۲ دارای کمترین مزیت نسبی بوده است . همچنین در ارزیا بی کاشت مخلوط در مورد صفت عملکرد ذرت علوفه ای با عملکرد علوفه بادام زمینی تیمار تاریخ کاشت اول در الگوی کاشت ۲:۱ با LER معادل ۱/۰۵ مزیت نسبی بیشتری را نسبت به الگوی کاشت ۱:۱ داشته اند. بنابراین با توجه به مقادیر LER به دست آمده در این تحقیق می توان گفت ک ه مزیت نسبی الگوهای کاشت مخلوط نسبت به الگوی تک کشتی این دو محصول در صورتیکه کشت کرپه صورت پذیرد بیشتر خواهد بود و بهترین الگوی کاشت ۲:۱ است.