سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا عیدی – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بخش صنعت در اکثر نقاط کشور از جایگاه خاصی برخوردار است . برای اینکه بخش صنعت کشورمان بتواند در عرصه رقابتهـای بـین المللـی و بـرآوردن نیازهای داخلی توفیق یابد،نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد . برنامه ریزی برای توسعه بخش صنعت بدون شناخت از وضعیت موجود این بخش امکـان پذیر نمی باشد بنابراین این مقاله سعی بر آن دارد وضعیت صنایع در کشور را بر اساس تعدادی از شاخصهای اق تصادی نظیر : بهره وری شـاغلان ، بهـره وری هزینه های شاغلان و بهره وری مواد خام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . بدین منظور ، بر مبنـای طبقـه بنـدی اسـتاندارد بـین المللـی فعالیتهـای اقتصادی (I.S.I.C) زیر شاخه های صنایع با کد دو رقمی مشخص شده و وضعیت این زیر شاخه ها بر اساس شاخصها ی ذکر شده مورد تحلیـل قـرار گرفته است . جهت این تجزیه و تحلیل و مقایسه زیر شاخه های صنایع ،روشهای تحلیل چند متغیره شامل روشهای تاکسونومی عددی ۱ و تحلیـل مولفـه های اصلی ۲ استفاده شده است .
همچنین سعی گردیده با بهره گیری از نقاط قوت این روشها در جهت تکمی ل یکدیگر ،ضعف موجود در آنها برای ارائه تحلیلهای مناسبتر تا حدودی رفـع شود .
نتایج بدست آمده ، نشاندهنده میزان اهمیت هریک از شاخصهای بکار برده شده و تعیین جایگاه ( رتبه ) زیر شاخه های صنایع خواهد بود که این نتـایج در تصمیم سازیهای سطوح مختلف صنعت از لحاظ هدایت سرمایه گذاریها قابل استفاده می باشد . اطلاعات وداده های مورد نیازازسرشـماریهای مرکـز آمـار ایران، طرح سرشماری صنعت سال ۱۳۷۳ ، استخراج گردیده است