سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رضا فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-
سعید احدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:
تالاب ها به عنوان یکی از مفیدترین اکوسیستم های طبیعت به شمار می روند، این زیستگاه های حیاتی و متنوع از جمله نظام های حیات بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند؛ اما هیچ یک از اکوسیستم های جهان به اندازه تالاب ها صدمات ناشی ازبرخوردهای سطحی و کوته فکری بشر را تجربه نکرده اند و متأسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که ده ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است. تالاب تپراق کندی یک تالاب نیمه طبیعی با آب لب شور است که در نتیجه فعالیتهای انسانی و ایجاد بانکت )سیل بند( در ساحل رودخانه مرزی برای جلوگیری از پیشروی فرسایشی رودخانه در خاکایران به وجود آمده است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و معرفی ارزش های زیستگاهی تالاب تپراق کندی از نظر جذب موجودات آبزی بومی و مهاجر و شناسائی گونه ای آن ها، تعیین توان و محدودیت ها و همچنین حفاظت و بهره بردرای پایدار از آن می باشد. در این تحقیق به معرفی تالاب تپراق کندی و خصوصیات اکواوژیکی آن پرداخته شده. روش تحقیق در این پژوهشتوصیفی، اسنادی و میدانی می باشد. شناسائی نزدیک به ۰۹ گونه جانوران مهره دار در تالاب و اراضی پیرامونی آن که حیات و زیست آنان به طور مستقیم و غیر مستقیم به تالاب وابسته است بیانگر ارزش زیستگاهی این تالاب است.