سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشکده علوم زمین، دانشگ
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید سعادت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی کیفیت آب در منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرود، تعداد ۱۰ نمونه آب، شامل ۹ چشمه و نیز یک نمونه از آب چاه یکی از روستاهای منطقه مورد مطالعه برداشت شد. این نمونه ها به روشICPمورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه شیمیایی و بررسی روابط آنها با پارامترهایی همچنینPH و ECنشان می دهدکه غلظت عناصر سنگین تأثیر خاصی درEC نداشته اما PH نسبت به عناصر فراوانتر در مناطق افیولیتی رابطهمستقیم و با عناصر فراوانتر در سنگهای روشنتر رابطه معکوس نشان می دهند. همچنین این بررسی نشان میدهد که غلظت عناصرMG و NI ،CR در آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از حد استاندارد جهانی WHO بالاتر می باشند. شاخصهایMI و HPI (بخصوص) نیز اغلب چشمه های منطقه را نسبت به عناصر سنگین آلوده نشان داده و غیر قابل شرب معرفی می کنند.