سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان حمیدیان – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
محمود حاجیشاه – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی– معاونت مطالعات-شرکت مهندسی مشاور سازآب
یلدا بسیم – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

چکیده:

اساسی تر ین شیوه گسترش صنعت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با مشکل افزا یش جمعیت و کمبود مواد غذا یی روبرو م ی باشند، اجرا ی طرحها ی آب یاری و زهکش ی است، که با استفاده به ینه از منابع آب و خاک موجود در کشور روند توسعه همه جانبه را تسریع می نماید. بر هم ین مبنا در برنامه ر ی زی اینگونه پروژه ها توجه به ارزیابی اثرات زیست محیطی و راهکارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن اثرات منفی غی ر قابل اجتناب آنها باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
در مطالعات ارز یابی اثرات ز یست محیط ی شبکه آب ی اری و زهکش ی ماهشهر، محدوده مورد بررس ی در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان ماهشهر و در حاش یه رودخانه جراح ی قرار گرفته است . وسعت اراض ی طرح ۱۰۰۰۰هکتار و مختصات جغراف ی ایی منطقه ً۳۳ َ۴۲۳۰ درجه سانتی گراد تا ً۰ َ۳۰ درجه سانتی گراد عرض جغرافیایی و ً۰ َ۴۰ ۴۹ درجه سانتی گراد طول
جغرافیایی م ی باشد . طول تقریبی اراضی طرح ۲۰ کیلومتر و عرض آن ۵ کیلومتر است، برا ی انجام مطالعات ارزیابی اثرات پروژه، ابتدا وضع یت موجود مح یط ز یست منطقه در محدوده های ز ی ست مح یط ی (بلافصل و تحت نفوذ) بررسی شده، سپس با استفاده از اطلاعات فن ی طرح، پیش بینی و ارزیابی آثار صورت گرفته است. برای پ یش بینی آثار، از روش چک لیست پرسشنامه ای و در ارزیابی پروژه از روش ماتریس سریع استفاده شده است. نتایج حاصل از روشها ی بکار گرفته شده در ارزیابی زیست محیطی طرح، بیانگر بالا بودن م یزان اثرات مثبت نسبت به اثرات منف ی آن است، . چرا که با اعمال روشها ی مدیریتی می توان پیامدها ی منفی را به مقدار ی قابل ملاحظه در راستای حفظ محیط زیست کاهش داده به گونه ای که اهداف اجرای طرح نیز محقق گردد.