سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سیدی علم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دان
حمیدرضا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دان
محمدحسین نساجیان زوار – استاد یار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت درس، گروه مهندسی آبخیز دا

چکیده:

در این تحقیق پارک ملی خبیر و سرخه حصار جهت ارزیابی محیط زیست با استفاده از GIS انتخاب گردید . منطقه باغشاد به مدت طولانی قرق کامل بوده و لذا شرایط زیست بوم آن نسبت به مناطق دیگر کمتر تحت تاثیر دخالتهای انسانی قرار گرفته است . برای تعیین ارزیابی منطقه، ابتدا نقشه های توپوگرافی، شیب، جهت، طبقات ارتفاعی، پوشش گیاهی، خاک و دیگر نقشه های مورد نیاز تهیه و در محیط Info/ Arc و Arc view رقومی، هم پوشانی و مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصله بیانگر آن است که بخش اعظم منطقه دارای کاربری تفرج گسترده و متمرکز می باشد و مابقی به ویژه در ارتفاعات و شیبهای بالا به منظور حفاظت ارزیابی گردید